Stadgar

Swedish Poll Merino association

§1 Swedish Poll Merino är en ideell rasförening öppen för personer/besättningar som har intresse för Poll Merino

§2 Medlem kan person/besättning bli som har för avsikt att verka för föreningens syfte och mål.

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

  • har rätt till information om föreningens angelägenheter

  • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

  • skall betala medlemsavgift

  • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet, i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor, för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

Medlemskap

  • Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

Utträde

  • Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Varje medlem har en röst vid medlemsmöten. Medlemsavgiftens storlek för nästkommande år fastställs genom årsmötet.

§3 Föreningens mål ska vara

*att främja Poll Merinorasens utveckling i Sverige

*att främja ett målinriktat och ansvarsfullt avelsarbete för sunda djur och lönsam ullproduktion

*att utbilda föreningens medlemmar samt skapa kontakt mellan medlemmar

*att främja en seriös livdjurshandel samt att föreningen stödjer Svenska Djurbönders Smittskyddskontrolls (SDS) importkrav för livdjur.

§4 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår

§5 Ordinarie Årsmöte hålls före mars månads utgång.

Kallelse till Årsmötet meddelas senast 14 dagar före mötet genom personlig inbjudan.

§6 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.

§7 Föreningens styrelse väljs av årsmötet och bör bestå av 4 ordinarie ledamöter samt ordförande och som mest två suppleanter.

Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter på 2 år, suppleanter på 1 år.

§8 Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemöte efter årsmötet.

Styrelsemöte kan genomföras som fysiskt, digitalt eller som telefonmöte.

För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras minst att två ledamöter samt ordförande deltar på mötet.

§9 Föreningens firmatecknare är Ordförande och Kassör var för sig.

§10 Revisorer en revisor och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för 1 års mandatperiod

§11 Valberedning väljs av årsmötet och bör bestå av 1 sammankallande och 2 övriga ledamöter för 2 års mandatperiod.

§12 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs ett enhälligt beslut av årsmöte eller två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet röstberättigade medlemmar som bistår ändringen. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§13 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen kan ske om det råder ⅔ majoritet bland medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten.

Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Svenska Fåravelsförbundet.